โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน  ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ป1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 540,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 2,889,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสำนักงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 560,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปรัปรุงปี2560
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..