โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน  ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคนดีศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายเสการรค์ เขียวไกร รองผู้อำนวยการสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และนาสุระชิต ชนาสิทธิ์  ผอ.บ้านแกวิทยาน  ปฏิบัตหน้าที่ประธานกลุ่มเครือข่ายฯโนนนาทอง ได้มาประเมินคณะครูโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ เพื่อคัดเลือกเป็น คนดีศรี สพป.กาฬสินธุ์  เขต 1 ซึ่งผู้สมัครขอรับการประเมิน มีดังต่อไปนี้ 
1 นายกำจัด รังวิจี                    ขอรับการประเมิน     ครูผู้สอนกลุ่่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2.นางวิภาพร  นามนิตย์             ขอรับการประเมิน     ครูผู้สอนกลุ่่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3.นางรุ่งฤดี  รักษาพล               ขอรับการประเมิน    ครูผู้สอนกลุ่่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
4.นางสาวเบญญาดา สุทธิบุตร    ขอรับการประเมิน   ครูผู้สอนกลุ่่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.นางวรัญญา อัทรบุตร             ขอรับการประเมิน   ครูผู้สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
6.นางวรรณภา  คนบุญ              ขอรับการประเมิน   กลุ่่มพนักงานราชการ/ลูกจ้าง/พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
     
    การประเมินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย นางประครอง นังตะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ในนามโรงเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,14:11   อ่าน 80 ครั้ง