โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน   ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเบญญาดา สุทธิบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี